Regulamin zachowania

Administrator strony

Zasady

PUNKTOWY REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie


W Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie od II półrocza roku szk. 2005/06 obowiązuje Punktowy regulamin oceny zachowania, zweryfikowany na zebraniach Rady Pedagogicznej w ramach ewaluacji po uwzględnieniu uwag nauczycieli, rodziców i uczniów:

 • 28.08.2007r.
 • 14.04.2008r.
 • 17.11.2010r.
 • 26.03.2015      
 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 1. Sródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według  następującej skali: zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po konsultacji z nauczycielami uczącymi oraz uczniami, jest ostateczna.
 4. Roczną ocenę zachowania wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej punktów za cały rok.
 5. Punkty uzyskane przez ucznia po wystawieniu oceny rocznej ze sprawowania przechodzą na konto na następny rok szkolny (nie dotyczy uczniów klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum).

 

KRYTERIA OCENY

Punkty przyznawane są wg następujących zasad:

 • na początku roku szkolnego oraz po klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 punktów,
 • uczeń może zdobywać dodatkowe punkty, podejmując działania określone w rozdz. I,
 • uczeń traci punkty za postawy i działania określone w rozdz. II,
 • pozytywne i negatywne zachowania ucznia są odnotowywane przez nauczycieli w dzienniku lub  zeszycie wychowawcy  i stanowią informację dla rodziców/ opiekunów prawnych.

Zachowanie wyjściowe:  dobre – kredyt 150 pkt. 

Ocena zachowania ucznia:

• wzorowe – 250 pkt. i więcej 
• bardzo dobre – 200 - 249 pkt. 
• dobre – 150 - 199 pkt. 
• poprawne – 100 - 149 pkt. 
• nieodpowiednie – 50 - 99 pkt. 
• naganne – 49 pkt. i mniej

UWAGA! Uczeń, który posiada na koncie:

 • ponad 20 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny wzorowej;
 • ponad 30 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny bardzo dobrej;
 • ponad 60 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny dobrej;
 • ponad 100 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny poprawnej;
 • ponad 150 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny wyższej niż  nieodpowiednia.
©2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free