100 lat Niepodległej

Projekt: Powstanie Wielkopolskie naszą chlubą

CELE PROJEKTU

  • Edukacyjny – poszerzenie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego, zwłaszcza na naszym terenie. Przybliżenie uczniom wybitnych postaci naszego regionu zasłużonych dla odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  • Wychowawczy – kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych, wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych dla dzieci i młodzieży, budzenie dumy z osiągnięć powstańców wielopolskich.
  • Rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów poprzez udział w różnorakich działaniach w ramach projektu. Pobudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
  • Kulturotwórcze i społeczne – oddziaływanie na środowisko lokalne w celu umacniania poczucia wspólnoty i świadomości narodowej oraz promowania postaw patriotycznych.

 

Etapy Rodzaj działania Uczestnicy Wzrokowcy Słuchowcy Kinestetycy Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku obchodów

100. Rocznicy

Powstania

Wielkopolskiego

(luty 2018)

Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Kl. IV–VII i gimnazjum + +  

nauczyciele historii

 

Wystawa w 100. Rocznicę Powst. Wlkp. Kl. IV–VII i gimnazjum + + +

wychowawcy

Sesja naukowa z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego

Kl. III gimn. chór, koło teatr.

+ + +

M. Bigaj,

L. Żelazny

Święto 3 Maja Bieg katyński upamiętniający powstańców wielkopolskich, którzy zginęli w Katyniu. KL. IV-VII i gimn., koło teatr.  + nauczyciele w. fiz., M. Bigaj 
Powstańczy mural Uczniowie gimnazjum  +   F. Fajfer 
Uroczysta Msza Święta z udziałem Szkoły cała społeczność szkolna  + wychowawcy i katecheci 
Okolicznościowe gazetki w klasach i na korytarzu szkolnym Kl. IV–VII i gimnazjum  +   wychowawcy i katecheci
Gra terenowa – powstańczym szlakiem. Kl. IV–VII i gimnazjum  + L. Muszyńska, A. Adamek
Galeria żywych pomników (na skwerze z fontannami w dniu 3 maja) Koło teatralne, chór  +

M. Bigaj,

L. Żelazny

Wycieczki rowerowe „Ścieżkami dla biało-czerwonej” (opisanymi w rocznicowym wyd. książki „Rowerem przez gminę Pępowo") Kl. IV–VII i gimnazjum  +  +

M. Bigaj,

A.Wojciechowska,

wychowawcy 

Happening patriotyczny Kl. I-III nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Chóralna recytacja utworów o tematyce patriotycznej w wykonaniu klas (każda klasa prezentuje wylosowany wiersz). Kl. IV-VII i gimn. poloniści i wychowawcy
Konkurs „pięknego pisania” Hymnu Polski (kartka A4 ozdobiona motywem patriotycznym, staranne pismo). klasy IV - VII     poloniści i bibliotekarze 
11 listopada Akcja Zapalmy znicz pamięci na grobach powstańców Cała społeczność szkolna  +   wychowawcy i katecheci
Wykonanie kwiatów dla Ojczyzny. Kl. IV-VIII +   + nauczyciele techniki
Konkurs recytatorski – poezja patriotyczna. Klasy I - III + + + nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs recytatorski – utwory o powst. wlkp. (m.in. wiersze G. Roszaka, I. Szafranka) Kl. VII-VIII i III gimn. + + +

poloniści

Konkurs „Śpiewamy pieśni patriotyczne” Cała społeczność szkolna + + + nauczyciele muzyki
Konkurs plastyczny o powst. wlkp.: w klasach IV i V pocztówka przedstawiająca motywy z Powstania Wielkopolskiego Kl. IV-V +   + nauczyciel plastyki
Konkurs plastyczny o powst. wlkp.: w klasach VI i VII portrety powstańców z Pępowa i okolicy KL. VI-VII +   + nauczyciel plastyki
Konkurs plastyczny o powst. wlkp.: kl. VIII i III gimnazjum – plakat upamiętniający 100. rocznicę wybuchu powstania wlkp.

Kl. VIII i III gimn.

+   + nauczyciel plastyki we współpracy z historykami
Konkurs plastyczny „ Rok 2018 – Rokiem dla Niepodległej” w dwóch kategoriach: plakat i laurka patriotyczna

cała społeczność szkolna

+   + nauczyciele techniki we współpracy z historykami
Gala poezji patriotycznej – Koncert laureatów ww. konkursów połączony z wystawą prac laureatów rocznicowych konkursów plastycznych Laureaci, chór, koło teatr. + + +

poloniści,

L. Żelazny,

M. Bigaj,

nauczyciel plastyki,

nauczyciele techniki

Gazetki tematyczne z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w klasach i na korytarzu szkolnym cała społeczność szkolna +   + wychowawcy, historycy
Grudzień 2018 Koncert kolęd patriotycznych koło teatralne, chór  + M. Bigaj, L. Żelazny
Akcja „Światełka pamięci” 27 XII 2018 o godz. 16:40 i wywieszenia flag biało -czerwonych cała społeczności szkolna +   + wychowawcy we współpracy z rodzicami
Akcja „Zapalmy znicze na grobach powstańców” cała społeczności szkolna +   + wychowawcy
Zakończenie roku obchodów 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (luty 2019) Koncert pieśni z powstania wlkp. koło teatralne, chór  +

M. Bigaj,

L. Żelazny 

Matematycy, przyrodnicy i informatycy dla Niepodległej – podsumowanie działań: 100 zadań na 100. rocznicę Powstania Wlkp.

kl. IV – VIII i III gimn. + +  

nauczyciele matematyki

 

Matematycy, przyrodnicy i informatycy dla Niepodległej – podsumowanie działań: konkurs na prezentację komputerową lub pracę przestrzenną na temat związany z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości m.in.

1.Zmiany granic i obszaru  Polski.
2.Polscy podróżnicy i odkrywcy początku XX wieku.
3.Metody leczenia chorób w czasie I wojny światowej i po wojnie.
4. Materiały wybuchowe w czasie I wojny światowej.
5. Mundury i uzbrojenie powstańców wlkp.

kl. VII-VIII i III gimn. + + + przyrodnicy i informatycy
Apel podsumowujący połączony z prezentacją prac laureatów i wręczeniem nagród

VII-VIII i III gimn.

chór, koło teatralne
+ + +

nauczyciele matematyki

przyrodnicy i informatycy

L. Żelazny, M. Bigaj
 Cały rok Wycieczki autokarowe do Muzeum Powstania Wlkp. i innych miejsc związanych z historią naszego regionu  

cała społeczność szkolna

 +

Wychowawcy

 
Nauka Mazurka Dąbrowskiego

IV, kl. II gimn.

+ + + nauczyciele j. pol. i muzyki
Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez dobór utworów i różne zadania tematyczne na lekcjach Cała społeczność szkolna + + + wszyscy nauczyciele
©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free